Privacybeleid

Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet omtrent bescherming van persoonsgegevens in werking getreden .

KairosMassage doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)
Uw gegevens worden met respect behandeld en worden nooit met derden ten behoeve van commerciële doeleinden gedeeld.
Met partijen die (een deel van) uw persoonsgegevens inzien en/of verwerken in onze opdracht (zoals de boekhouder of de beheerder van de website), hebben wij een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

KairosMassage verwerkt de volgende  gegevens:

 •  NAW
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gegevens betreffende uw gezondheid (denk hierbij aan medische condities, allergieën en aandachtspunten)

De persoonsgegevens die worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het inplannen of verzetten van een afspraak;
 • Het uitvoeren van de behandeling;
 • Het verzenden van e-mail updates, mits toestemming gegeven.
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

KairosMassage bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting.

COOKIES
Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op de pc, tablet of smartphone van de bezoeker. KairosMassage gebruikt functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn nodig om de site te laten werken. Om te kunnen analyseren hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt en naar aanleiding daarvan verbeteringen te kunnen doorvoeren, maken we gebruik van analytische cookies. In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies overigens desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door KairosMassage.

Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Een verzoek hiertoe kunt u sturen naar info@kairosmassage.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

KairosMassage wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Maar liever hebben wij dat u rechtstreeks contact met ons op neemt.

KairosMassage, gevestigd aan Bastenakenstraat 122, 1066JG Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.kairosmassage.nl
Bastenakenstraat 122,
1066JG Amsterdam
0651045896

A.M.E Kolkman is de Functionaris Gegevensbescherming van KairosMassage.
Hij/zij is te bereiken via info@kairosmassage.nl